史記女性形象考述(The Research of the Feminine Image in Historical Records)
研究生:李敏瑋(Lee,min-wei )
指導教授:蔡信發
銘傳大學應用中國文學系碩士班92學年度碩士論文
論文頁數:188
關鍵詞:史記 ; 女性形象(Historical Records ; the Feminine Image)

摘要

本文以瀧川龜太郎的《史記會注考證》為原典,逐一找出所收錄之女性,依其身分關係劃分為各家的女性。再者,採各家中具代表性的女性加以論述,以呈現出各種不同身份的女性,在不同的時代所呈現出的多樣形象。此外,本文考察西漢以前史書、《漢書》、《列女傳》等書中的女性,與太史公的論述相較,嘗試體現太史公論述之功。本文擬透過太史公筆下的女性,呈現不同於三從四德的傳統婦女形象,且經由本文的探討,能為古代的婦女重新找到歷史的定位。
本文共分為七章:
第一章「緒論」:旨在說明研究研究的動機和目的、研究之範圍和步驟、前賢研究成果、形象釋意。
第二章至第六章分別就「帝王家的女性」、「諸侯家的女性」、「大臣家的女性」、「平民家的女性」、「《史記》中其他女性」進行考述,盼能透過論述西漢武帝前的女性,了解女性在各家的形象風貌。本文藉由研討各女性的形象,再現太史公史意。
第七章「結論」:點明太史公為首位為女性列傳之人,劉向《列女傳》承其意,始撰專門為女性立傳之書。范曄欲參用劉向遺意,亦在《後漢書》中設〈列女傳〉,此為〈列女傳〉首次入正史之始。
附表:
將《史記會注考證》中的女性,依其身份分別劃分為「帝王家女性表」、「諸侯家女性表」、「大臣家女性表」、「平民家女性表」、「《史記》中其他女性表」、「《史記女性形象考述》索引表」,以方便各方家查索。此外,附上「《史記》與《列女傳》女性一覽表」,以明太史公與劉向論述相同的女性為何。

英文摘要

This thesis use Takigawa Kametaro’ s “Shih-chi hui-chu k''ao- cheng” as the original source to find out women included and divide them into four parts according to their statuses. Furthermore, the author adopted the representative woman from four parts to discuss in order to demonstrate different women have various images in different eras. In addition, the thesis investigated women in historical records before Hsi-Han , “Han-shu” , “Lieh-nü-chuan" ,etc.
The author compared these women with T''ai-Shih-Gong discusser and tried to embody its credit. The thesis plans to present other women images different from tradition through T''ai-Shih-Gong’s women and re-find historical position for ancient women.
The thesis is divided into seven chapters. Chapter one is introduction. It explains the research’s motive, purpose, range, step, ancestral researches and defines image. Chapter two to chapter six investigates monarchal women, vassal women, ministerial women, civilian women and other women in T''ai-Shih-Gong’s discusser. It wishes to realize woman images in different statuses through discussing woman before His-Han Wu-ti . The thesis reproduces T''ai-Shih-Gong’s meanings by researching every women image. Chapter seven is the conclusion. It points out T''ai-Shih-Gong is the first women biography. Liu-Hsiang’s “Lieh-nü-chuan" got T''ai-Shih-Gong’s gist and started to write women biography. Fan-Yeh wanted to consult Liu-Hsiang’s notion, so that he added “Lieh-nü-chuan" in “Hou-Han-shu” . It’s the beginning that “Lieh- nü-chuan" entered the historiography.
Attached table:
It divided Shih-chi-hui-chu-k''ao-cheng’s women into ‘table of monarchal woman’, ‘table of vassal woman’, ‘table of ministerial woman’ ,‘table of civilian woman’ and ‘table of other women in “Shih-chi”’. Besides, ‘table of “Shih-chi” and “Lieh-nü- chuan" woman’ is appended to the thesis. It was used to express what kind of women that T''ai-Shih-Gong and Liu-Hsiang both mentioned.

目 次

第壹章 緒論………………………………一
第一節 研究動機及目的…………………一
第二節 研究範圍與步驟…………………二
第三節 前賢研究成果……………………四
第四節 形象釋意…………………………六
第貳章 帝王家的女性考述………………一一
第一節 前言………………………………一一
第二節 正面形象…………………………一一
一、賢明妻………………………………一一
(一)、堯二女…………………………一二
(二)、塗山氏…………………………一七
(三)、慎夫人…………………………一九
二、良善母………………………………二○
(一)、呂太后…………………………二一
(二)、戚夫人…………………………二六
(三)、王太后…………………………三一
三、智識女………………………………三三
(一)、夏太后…………………………三四
(二)、薄太后…………………………三五
四、貞烈女………………………………三八
(一)、九侯女…………………………三八
(二)、虞姬……………………………四○
第三節 負面形象…………………………四一
一、妒忌婦………………………………四一
(一)、栗姬……………………………四三
(二)、陳皇后…………………………四四
二、淫佚婦………………………………四七
(一)、翟后……………………………四八
(二)、趙太后…………………………五○
三、寵嬖母………………………………五三
(一)、惠后……………………………五四
(二)、竇太后…………………………五六
第四節 小結………………………………五九
第參章 諸侯家的女性考述………………六三
第一節 前言……………………………六三
第二節 正面形象…………………………六四
一、賢明妻………………………………六四
(一)、重耳咎如妻……………………六四
(二)、重耳齊妻………………………六七
(三)、句踐夫人………………………七一
(四)、平原君夫人……………………七四
二、良善母………………………………七六
(一)、太任……………………………七六
(二)、繆贏……………………………七八
(三)、惠文后…………………………八○
三、智識女………………………………八四
(一)、密康公母………………………八四
(二)、仲姬……………………………八六
(三)、陳嬰母………………………八八
(四)、王陵母…………………………九一
(五)、臨光侯呂嬃……………………九四
四、節義女………………………………九六
(一)、秦穆姬…………………………九六
(二)、辰贏……………………………九九
(三)、代王夫人………………………一○二
第三節 負面形象…………………………一○五
一、妒忌婦………………………………一○五
(一)、鄭袖……………………………一○五
(二)、趙王友妻………………………一○九
二、淫佚婦………………………………一一一
(一)、哀姜……………………………一一一
(二)、夏姬……………………………一一五
(三)、魯桓公婦………………………一一七
三、寵嬖母………………………………一二一
(一)、武姜……………………………一二一
(二)、長公主…………………………一二三
第四節 小結………………………………一二五
第肆章 大臣家的女性考述………………一二九
第一節 前言………………………………一二九
第二節 正面形象…………………………一二九
一、賢明妻………………………………一二九
(一)、趙衰晉妻………………………一三○
(二)、晏子御妻………………………一三三
二、孝敬女………………………………一三四
(一)、祭仲女…………………………一三五
(二)、緹縈……………………………一三八
三、智識女………………………………一四○
(一)、公甫文伯母……………………一四一
(二)、趙括母…………………………一四四
(三)、張湯母…………………………一四七
第三節 負面形象………………………一四九
一、淫佚婦………………………………一四九
(一)、崔杼妻…………………………一四九
(二)、伯姬氏…………………………一五三
第四節 小結……………………………一五五
第伍章 平民家的女性考述………………一五六
第一節 前言………………………………一五六
第二節 正面形象………………………一五六
一、良善母…………………………………一五六
(一)、吳起卒母…………………………一五七
(二)、呂媼………………………………一五八
二、貞烈女…………………………………一六○
(一)、介之推母…………………………一六○
(二)、聶榮………………………………一六二
三、智識女…………………………………一六五
(一)、巴寡婦清…………………………一六五
(二)、漂母………………………………一六七
第三節 負面形象…………………………一六九
一、短視女…………………………………一六九
(一)、蘇秦嫂……………………………一六九
(二)、陳伯妻……………………………一七一
第四節 小結…………………………………一七三
第陸章 《史記》中其他女性考述…………一七五
第一節 前言…………………………………一七五
第二節 正面形象……………………………一七五
一、良善母…………………………………一七五
(一)、白帝子母…………………………一七五
第三節 小結…………………………………一七七
第柒章 結論…………………………………一七九
參考文獻……………………………………一八五
附表:
附表凡例……………………………………一
附錄一 帝王家女性表………………………二
附錄二 諸侯家女性表……………………一○八
附錄三 大臣家女性表……………………二三九
附錄四 平民家女性表……………………二六六
附錄五 《史記》中其他女性表…………二八三
附錄六 《史記》與《列女傳》女性一覽表…………二八六
附錄七 《史記女性形象考述》索引表………………二九四

參考文獻

一、 經部
周易正義 (魏)王弼 上海商務印書館縮印宋刊本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
周易鄭康成注 鄭康成 上海涵芬樓景印元刊本 收錄於《四部叢刊:三編》 臺北 臺灣商務印書館 一九七五年九月初版
尚書 (漢)孔安國傳 上海商務印書館縮印杭州葉氏藏明金李校注本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
毛詩 (漢)毛亨傳 上海商務印書館縮印常熟瞿氏所藏宋刊巾箱本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
周禮鄭注 (漢)鄭玄注 上海商務印書館縮印長沙葉氏藏明翻宋岳氏相臺本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
儀禮鄭注 (漢)鄭玄注 上海涵芬樓景印汪閬原覆宋刊本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
禮記注疏 (漢)鄭玄注 上海商務印書館縮印宋刊本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
大戴禮記 (漢)戴德 上海商務印書館縮印無錫孫氏小淥天藏明嘉趣堂本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
春秋經傳集解 (晉)杜預 上海商務印書館縮印玉田蔣氏藏宋本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
春秋公羊經傳解詁 (漢)何休 上海商務印書館縮印常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏宋刊本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
春秋穀梁傳 (晉)范寧集解 上海商務印書館縮印長熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏宋刊本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
論語集解 (魏)何晏 上海商務印書館縮印長沙葉氏藏日本覆刻古卷子本刊本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
孝經 (唐)唐玄宗注 (宋)邢昺疏 上海商務印書館縮印建德周氏藏宋本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
孟子 (周)孟子 上海商務印書館縮印清內府藏末刊本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
說文解字注 (清)段玉裁注 臺北 文化圖書公司 一九七六年二月
龍魚河圖 (清)黃奭輯 清道光中甘泉黃氏刊光緒十九年(一八九三)印本 收錄於《漢學堂叢書》 國家圖書館館藏善本
韓詩外傳 (漢)韓嬰 明活字本 國家圖書館館藏善本
二、史部
(一)正史
史記會注考證 (日)瀧川龜太郎 臺北 萬卷樓圖書有限公司 一九九六年十月初版二刷
漢書 (漢)班固 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
後漢書集解 (南朝宋)范曄 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
三國志集解 (晉)陳壽 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
晉書斠注 (唐)唐太宗 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
宋書 (南朝梁)沈約 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
南齊書 (南朝梁)蕭子顯 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
梁書 (唐)姚思廉 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
陳書 (唐)姚思廉 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
魏書 (南朝齊)魏收 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
北齊書 (隋)李百藥 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
周書 (唐)令狐德棻等撰 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
隋書 (唐)長孫無忌等撰 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
南史 (唐)李延壽 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
北史 (唐)李延壽 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
舊唐書 (後晉)劉昫 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
新唐書 (宋)歐陽修 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
五代史記注 (宋)歐陽修 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
舊五代史 (宋)薛居正等撰 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
宋史 (元)脫脫等修 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
遼史 (元)脫脫等修 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
金史 (元)脫脫等修 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
元史 (明)宋濂等修 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
新元史 (明)柯劭忞 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
明史 (清)張廷玉 藝文印書館據清乾隆武英殿刊本景印 臺北 藝文印書館 一九九六年八月初版四刷
(二)雜史、傳記、史評
一草亭讀史漫筆 (明)吳孟堅 收錄於《叢書集成新編》第二百六十五冊 臺北 新文豐出版股份有限公司 一九八五年初版
二十二史劄記 (清)趙翼 臺北 世界書局 一九六二年三月初版一刷 二○○一年八月初版十三刷
三史拾遺 (清)錢大昕 清嘉慶十二年(一八○七)嘉興李賡芸郡齋刊本 國家圖書館館藏善本
文史通義 (清)章學誠 四部備要本 臺北 臺灣中華書局 一九六八年七月臺三版
太史公書義法 (清)孫德謙 收錄於《文史通義等三種》 臺北 世界書局 一九八四年八月四版,
太史史例 (明)張之象 四川大學圖書館藏明嘉靖四十四年長水書院刻本 收錄於《四庫全書存目叢書》史部第二八三冊 臺南縣柳營鄉 莊嚴文化事業股份公司 一九九六年十月初版一刷
史折 (清)賀裳 北京圖書館分館藏清刻本 收錄於《四庫全書存目叢書》史部第二九一冊 臺南縣柳營鄉 莊嚴文化事業股份公司 一九九六年十月初版一刷
史記三家注補正 (清)瞿方梅 臺北 廣文書局 一九七三年
史記三書正譌 收錄於《叢書集成新編》第七十四冊 臺北 新文豐出版股份有限公司 一九八五年初版
史記三書正譌外二種 (清)王元啟 臺北 新文豐出版公司 一九八四年六月初版
史記毛本正誤 (清)丁晏 收錄於《叢書集成新編》第七十四冊 臺北 新文豐出版股份有限公司 一九八五年初版
史記月表正偽 (清)王元啟 收錄於《叢書集成新編》第七十四冊 臺北 新文豐出版股份有限公司 一九八五年初版
史記文學成就論稿 可永雪編著 呼和浩特市 內蒙古教育出版社 一九九一年第一版
史記札記 (清)郭嵩燾 臺北 世界書局 一九七四年八月三版
史記半解 (清)湯諧 清康熙慎餘堂刻本 收錄於《四庫未收書輯刊》第十二冊 北京市 北京出版社 二○○○年一月第一版第一刷(影印本)
史記志疑 (清)梁玉繩 臺北 新文豐出版公司 一九八四年六月初版
史記抄 (明)茅坤輯 據首都圖書館浙江圖書館藏明萬曆三年自刻本影印 收錄於《四庫全書存目叢書》第一三八冊 臺南縣柳營鄉 莊嚴文化事業股份公司 一九九六年十月初版一刷
史記拔奇 (明)詹惟修選 明萬曆乙酉(十三,一五八五)張光曜刊本 國家圖書館館藏善本
史記注補正 (清)方苞 收錄於《叢書集成新編》第一一一冊 臺北 新文豐出版股份有限公司 一九八五年初版
史記注鈔 (清)張澍 稿本 收錄於《張介侯所著書》 國家圖書館館藏善本
史記法語 (宋)洪邁輯 舊鈔本 國家圖書館館藏善本
史記訂補 (清)李笠 民國十三年瑞安李氏刻本 收錄於《四庫未收書輯刊》第六冊 北京市 北京出版社 二○○○年一月第一版第一刷(影印本)
史記校 (清)王筠 民國二十四年(一九三五)故宮博物院圖書館排印本 國家圖書館館藏善本
史記探源 (清)崔適 臺北 廣文書局 一九六七年十一月初版 一九七七年七月再版
史記鈔 (漢)司馬遷著 (明)茅坤 明萬曆乙亥(三年,一五七五) 原刊本 國家圖書館館藏善本
史記短長說 (明)王世貞 清道光丁未(二十七年,一八四七)番禹潘氏海山仙館刊本 收錄於《海山仙館叢書》 國家圖書館館藏善本
史記測議 (明)陳子龍、(明)徐孚遠撰 清嘉慶丙寅(十一年,一八○六)同人堂刊本 國家圖書館館藏善本
史記萃寶評林 (明)焦竑輯 明萬曆十八年書林自新齋余紹崖刻本 收錄於《四庫未收書輯刊》第十二冊 北京市 北京出版社 二○○○年一月第一版第一刷(影印本)
史記菁華錄 (清)姚祖恩編著 臺北 臺北聯經出版事業公司 一九七七年十二月初版 二○○二年十月初版第十五刷
史記集評 (清)吳汝綸評點 臺北 臺灣中華書局 一九七○年臺一版出版
史記集說 (清)程餘慶 清光緒間(一八七五—一九○八)陽湖錢氏朱絲欄鈔本 國家圖書館館藏善本
史記彙纂 (清)蔣善 民國二十一年(一九三二)廣陵蔣氏刊本 國家圖書館館藏善本
史記瑣言 (清)沈家本 收錄於《叢書集成新編》第九十五冊 臺北 新文豐出版股份有限公司 一九八五年初版
史記諍言 (清)章詒燕 鈔本
史記論文 (清)吳見思 清康熙二十五年(一六八六)刊本 國家圖書館館藏善本
史記纂 (漢)司馬遷著 (明)凌稚隆輯校 明萬曆己卯(七年,一五七九)吳興凌氏刊朱墨套印本 國家圖書館館藏善本
史記輯評 (漢)司馬遷著 (明)鄧以讚輯評 (明)陳祖苞參補 明萬曆四十六年刊本 國家圖書館館藏善本
史記題評 (明)李元陽輯評 明嘉靖十六年(一五三七)福州府知府胡有恆等刊本 國家圖書館館藏善本
史記雜志 (清)王念孫 民國上海文瑞樓鴻章書局石印本 國家圖書館館藏善本
史記釋疑 (清)錢塘述 收錄於《叢書集成續編》第二百七十三冊 臺北 新文豐出版股份有限公司 一九八九年初版
史記蠡測 (清)林伯桐 收錄於《叢書集成新編》第九十五冊 臺北 新文豐出版股份有限公司 一九八五年初版
史評 (明)范光宙 浙江圖書館藏清順治十五年刻本 收錄於《四庫全書存目叢書》史部第二八一冊 臺南縣柳營鄉 莊嚴文化事業股份公司 一九九六年十月初版一刷
史義拾遺 (元)楊維禎 據中國人民大學圖書館藏明嘉靖十九年任轍刻本影印 收錄於《四庫全書存目叢書》史部第二八一冊 臺南縣柳營鄉 莊嚴文化事業股份公司 一九九六年十月初版一刷
史漢駢枝 (清)成孺 清光緒十四年(1888)廣雅書局刊本 國家圖書館館藏善本
史學提要 (宋)黃繼善 北京圖書館藏明鈔本 收錄於《四庫全書存目叢書》史部第二八○冊 臺南縣柳營鄉 莊嚴文化事業股份公司 一九九六年十月初版一刷
史懷 (明)鍾惺述 陶珽評 明萬曆間刊本 國家圖書館館藏善本 收錄於《四庫全書存目叢書》史部第二八一冊 臺南縣柳營鄉 莊嚴文化事業股份公司 一九九六年十月初版一刷
古列女傳 (漢)劉向 上海商務印書館印長沙葉氏觀古堂藏明刊本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
石溪史話 (清)劉風起 福建省圖書館藏清乾隆刻本 收錄於《四庫全書存目叢書》史部第二九二冊 臺南縣柳營鄉 莊嚴文化事業股份公司 一九九六年十月初版一刷
吳越春秋 (漢)趙瞱 明覆刊元大德十年(一三○六)本 國家圖書館館藏善本
狂狷裁中 (明)楊時偉 首都圖書館明天啟刊本 收錄於《四庫全書存目叢書》史部第二八九冊 臺南縣柳營鄉 莊嚴文化事業股份公司 一九九六年十月初版一刷
兩漢解疑 (明)唐順之 清道光辛卯( 十一 年)六安晁氏活字印本 收錄於 《學海類編》 國家圖書館館藏善本
秋士史疑 (明)宋孝標 明崇禎間(一六八二—一六四四)華亭宋氏君子堂刊本 國家圖書館館藏善本
後漢紀校注 (晉)袁宏撰 周天游校注 周天游校注 天津 天津古籍出版社 一九八七年十二月第一版
晏子春秋 (東周)晏嬰 上海商務印書館縮印江南圖書館藏明活字印本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
唐虞考信錄 (清)崔述 清光緒五年(一八七九)定州王氏謙德堂刊本 收錄於《幾輔叢書》 國家圖書館館藏善本
責備餘談 (明)方鵬 清光緒壬午(八年,一八八二)嶺南芸林仙館刊本 收錄於《知不足齋叢書》 國家圖書館館藏善本
國語 (三國吳)韋昭注 上海商務印書館縮印杭州葉氏藏明金李校注本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
補標史記評林 (漢)司馬遷著、(明)凌稚隆輯校 臺北 地球出版社 一九九二年初版
評史心見 (明)郭大有 陜西省圖書館藏明萬曆十二年周對峰刻本 收錄於《四庫全書存目叢書》史部第二八八冊 臺南縣柳營鄉 莊嚴文化事業股份公司 一九九六年十月初版一刷
楚漢春秋 (漢)陸賈 清道光十四年(一八三四)梅瑞軒刊本 收錄於《十種古逸書》 國家圖書館館藏善本
閨範 (明)呂坤 收入(清)陳宏謀 教女遺規 臺北 臺灣中華書局 一九八四年
盧長公史隟 (清)盧士元 收錄於《叢書集成新編》第二六五冊 臺北 新文豐出版公司 一九八五年初版
戰國策校注 (宋)鮑彪校注 上海商務印書館縮印江南圖書館藏元至正刊本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
讀史札記 (清)盧文弨 收錄於《叢書集成新編》第二六五冊 臺北 新文豐出版公司 一九八五年初版
讀史記劄記 (清)潘永季 清道光十三年(一八三三)刊本 收錄於 《昭代叢書》 國家圖書館館藏善本
讀史管見 (清)王轂 清道光十三年(一八三三)刊本 收錄於 《昭代叢書》 國家圖書館館藏善本
讀史漫筆 (明)陳懿典 清道光辛卯( 十一 )六安晁氏活字印本 收錄於 《學海類編》 國家圖書館館藏善本
讀史矕疑 (清)張彥士 北京大學圖書館藏清康熙三十六年張謙刻本 收錄於《四庫全書存目叢書》史部第二九○冊 臺南縣柳營鄉 莊嚴文化事業股份公司 一九九六年十月初版一刷
通鑑評語 (清)申涵煜 清光緒五年(一八七九)定州王氏謙德堂刊本 收錄於《幾輔叢書》 國家圖書館館藏善本
歷代史論 (清)張溥 清刊本 國家圖書館館藏善本
覺山洪先生史說 (明)洪垣 上海圖書館藏明萬曆四十二年刻本 收錄於《四庫全書存目叢書》史部第二八三冊 臺南縣柳營鄉 莊嚴文化事業股份公司 一九九六年十月初版一刷
讀通鑑論 (清)王夫之 清同治四年(一八六五)湘鄉曾氏刊本 收錄於《船山遺書》 國家圖書館館藏善本
讀戰國策隨筆 (清)張尚瑗 清道光十三年(一八三三)刊本 收錄於《昭代叢書》 國家圖書館館藏善本
鑑語經世編 (清)魏裔介 四川省圖書館藏清康熙十四年自刻本 收錄於《四庫全書存目叢書》史部第二九○冊 臺南縣柳營鄉 莊嚴文化事業股份公司 一九九六年十月初版一刷
女性與歷史—中國傳統觀念新探 劉詠聰 臺北 臺北商務印書館 一九九五年一月臺灣版第一次印刷中國女子教育史 雷良波、陳陽鳳、熊賢君著 武漢 武漢出版社 一九九三年五月第一次印刷
中華五千年藝苑才女 殷偉 臺北 貫雅文化事業股份有限公司 一九九一年十一月初版
中國文化發展史 溫世喬 臺中 洋洋出版社 一九八○年元月
中國古代婦女生活 高世瑜 臺北 臺灣商務印書館 一九九八年十二月
中國古代漢族婚喪風俗 李仲祥 張發嶺 臺北 臺灣商務印書館 一九九六年五月初版二刷
中國史官文化與史記(一九九二年陜西師大博士論文) 陳桐生 臺北 文津出版社 一九九三年十一月初版
中國巫術史 高國藩 上海 上海三聯書店 一九九九年十一月
中國民俗學史 王文寶 四川 巴蜀書社 一九九五年九月一版一刷
中國風俗史 張亮采 臺北 臺灣商務印書館 一九九五年臺二版第二次印刷
中國社會史 黃寬重 柳立言編著 臺北縣 國立空中大學 二○○○年八月初版四刷
中國社會風俗史 秦永洲 濟南 山東人民出版社 二○○○年四月
中國性文化史 石方著 黑龍江人民出版社 二○○三年一月第二次修訂再版
中國皇帝遊樂生活 向斯 臺北 考古文化事業股份有限公司 一九九五年六月台灣初版
中國婦女生活史 陳東原 臺北 臺灣商務印書館 一九九七年四月臺一版十一刷
中國婦女在法律上之地位.附補篇 趙鳳喈 臺北 食貨出版社 一九七三年三月臺灣初版
中國婦女通史 劉士聖 劉揚 青島 青島出版社 一九九九年十二月第二版
中國婚姻史 汪玢玲 上海 上海人民出版社 二○○一年八月
中國婚姻史 陳顧遠 臺北 臺灣商務印書館 一九七八年十一月臺五版
中國婚姻史 魏林 蘇冰 臺北 文津出版社 一九九四年四月
中國婚姻生活史 祝瑞升 上海 學林出版社 一九九九年八月
中國婚姻家庭之嬗變 張樹棟 李秀領 臺北 南天書局有限公司 一九九六年八月
中華國劇史 史煥章編 臺北 臺灣商務印書館 一九八五年初版
中國歷代后妃傳 商傳、楊林等編譯 台北市 臺北 建宏出版社 一九九三年十一月初版一刷
中國戲劇史 張燕瑾 臺北 文津出版社有限公司 一九九三年七月初版一刷
今話史記 但未麗編 臺北 漢湘文化事業股份有限公司 二○○○年十一月
古典籍中所凸顯的貴族婚姻 劉光義 臺北 臺灣商務印書館 一九八○年六月初版
史記七十篇列傳評注 李勉評注 臺北 國立編譯館出版 一九九六年初版
史記人物傳記論稿 郭雙成 河南 中州古籍出版社 一九八五年第一版
史記方法試論 游信利 臺北 文史哲出版社 一九八八年十月初版
史記文獻學叢稿 趙生群 南京市 江蘇古籍出版社 二○○○年十一月第一版
史記今釋 楊家駱 臺北 正中書局 一九七一年
史記平賞 賴漢屏 臺北 三民書局股份有限公司 一九九八年一月初版
史記考索 朱東潤 上海 華東師範大學出版社 一九九六年十二月第一版 一九九七年三月第二次印刷
史記注譯 王利器主編 西安 三秦出版社出版 陜西省新華書店經銷 一九八八年(民國七十七年) 第一版
史記版本研究 張玉春 北京 商務印書館 二○○一年第一版
史記述尚書研究 古國順 臺北 文史哲出版社 一九八五年五月初版
史記政治人物述評 汪惠敏 台大師大書苑 一九九一年四月初版
史記研究 張大可 北京 華文出版社 二○○二年一月第一版第一次印刷
史記研究 劉偉民 臺北 國立編譯館初版 文景書局發行 一九七五年二月出版
史記研究粹編 張高評主編 高雄 復文書局 一九九二年初版
史記美學論 何世華 臺北 水牛圖書出版事業有限公司 一九九二年四月二十日初版
史記評介 徐文珊 臺北 維新書局 一九七三年九月初版
史記解題 吳福助 臺北 國家書局 民國七十一年(一九八二)
史記新探 丘述堯 臺北 明文書局 一九九二年一月初版
史記新證 陳直 臺北 學海出版社 一九八○年初版
史記新論 白壽彝 北京 求實出版社 一九八一年第一版
史記博議 韓兆琦 臺北 文津出版社有限公司 一九九五年十一月一刷
史記與中國文學 張新科 西安 陝西人民教育出版社 一九九五年第一版
史記會注考証駁議 魯實先 臺北 洪氏出版社 一九八一年七月一日初版
史記會注考證斠訂 嚴一萍斠訂 臺北 世界書局 一九七六年十月初版
史記斠證 王叔岷 臺北 中央研究院歷史語言研究所 一九八二年六月出版
史記管窺 程金造 西安 陜西人民出版社 一九八五年第一版
《史記》、《漢書》比較研究 朴宰雨 北京 中國文學出版社 一九九四年第一版
史記論文 黃沛榮編 臺北 長安出版社 一九八二年九月初版
史記論文集 潘重規等撰 臺北 木鐸出版社 一九七六年
史記論稿 西北大學 二○○一年第一版
史記論贊輯釋 張大可 西安 陜西人民出版社 一九八六年第一版
史記選注匯評 韓兆琦編注 臺北 文津出版社 一九九三年四月初版
史記簡介 徐文珊 維新書局 臺北 維新書局 國立編譯館出版 一九七三年九月初版
史記題評 韓兆琦 西安 陝西人民教育出版社 二○○○年第一版
史漢關係 吳福助 臺北 臺北 文史哲出版社 一九七五年四月初版 一九八七年二月新一版
司馬遷之人格與風格 李長之 臺北 里仁書局 一九九七年十月十五日初版 一九九九年四月十日增版
司馬遷之學術思想 賴明德 臺北 洪氏出版社(原樂天出版社) 一九八二年三月十五日初版
司馬遷的史傳文學世界 周先民 臺北 文津出版社 一九九五年十月初版
司馬遷政治思想之研究 鄧璞磊 臺北 華岡初版有限公司 一九七七年十二月出版
司馬遷研究 楊定浩 臺北 生韻出版社 一九八四年六月二十五日初版
司馬遷評傳 肖黎 吉林 吉林文史出版社 一九八六年五月第一版第一次印刷
司馬遷與今古文經學 陳桐生 西安 陝西人民教育出版社 一九九五年第一版
司馬遷與史記 胡佩韋 北京 中華書局 一九六五年第一版
司馬遷與史記 劉乃和 北京 北京出版社 一九八七年第一版
司馬遷與史記 左海倫 北京 中華書局 一九五七年(一九五八年第一版第二次印刷)
司馬遷與史記—經驗築成的巨塔 左海倫 臺北 臺灣商務印書館 二○○三年二月初版第一刷
司馬遷與史記新探 張維嶽 臺北 崧高書社股份有限公司 一九八五年十一月初版
司馬遷與史記論文集 西安 陝西人民出版社 一九九四年九月第一版
司馬遷撰寫史記採用左傳的研究 顧立三 臺北 正中書局 一九八○年十月臺出版
先秦史 翦伯贊 北京 北京大學出版社 一九八八年十月第一版 一九九九年五月第二版第一次印刷
宋元之際婦女地位的變遷 遊惠遠 臺北 新文豐出版公司 二○○三年元月初版
近代中國女權論述—國族、翻譯與性別政治 劉人鵬 臺北 臺灣學生書局 二○○○年二月初版
紀實與浪漫—史記國際研討會論文 王初慶等著 臺北 紅葉文化事業有限公司 二○○二年三月初版一刷
神州女子新史 徐天嘯 臺北縣 稻鄉出版社 一九九三年五月初版
校刊史記集解索隱正義札記 北京 中華書局 一九七七年第一版
秦史 王蘧常 上海 上海古籍出版社 二○○○年十二月第一版第一次印刷
秦漢史 錢穆 臺北 東大圖書公司 一九五七年四月初版一刷 二○○一年八月初版七刷
秦漢史 翦伯贊 北京 北京大學出版社 一九九四年五月第一版 一九九九年五月第二版 一九九九年五月第二版第一次印刷
宮禁后妃生活 向斯 臺北 考古文化事業股份有限公司 一九九五年六月臺灣出版
話說史記 蔡師信發 臺北 萬卷樓圖書有限公司 一九九五年十月初版
漢代婚姻制度 劉增貴 臺北 華世出版社 一九八○年元月初版
影響歷史的女中豪傑 秦漢唐編著 臺北 廣達文化事業有限公司 二○○二年六月一版一刷
歷代名家評史記 楊燕起、陳可青、賴長揚編 臺北 博遠出版有限公司 一九九○年二月初版
歷史與制度—漢代政治制度試釋 廖伯源 臺北 臺灣商務印書館 一九九八年五月初版第一次印刷
三、子部
孔子家語 (漢)王肅注 上海商務印書館縮印江南圖書館藏明活字印本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
太平御覽 (宋)李昉奉敕撰 明隆慶間(一五六七—一五七二)閩人饒氏等活字本 國家圖書館館藏善本
古今考 (宋)魏了翁 明萬曆甲申( 十二年 )上海王圻校刊本 國家圖書館館藏善本
西京雜記 (漢)劉歆 明萬曆間新安吳氏校刊本 收錄於《古今逸史》 國家圖書館館藏善本
西溪叢語 (宋)姚寬 明嘉靖二十七年(一五四八)錫山俞氏鴸鳴館刊本
呂氏春秋 (漢)高誘訓解 上海商務印書館縮印明刊本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
能改齋漫錄 (宋)吳曾 舊鈔本 國家圖書館館藏善本
巢林筆談 (清)龔煒 收錄於《歷代史料筆記叢刊清代史料筆記叢刊》 北京 中華書局 一九八一年八月第一版 一九九七年十二月湖北第三次印刷
義門讀書記 (清)何焯撰 收錄於《景印文淵閣四庫全書》子部一六六雜家類(第八六○冊) 臺北 臺灣商務印書館 民國七十五年三月初版 據國立故宮博物院藏本影印
漢武故事 (漢)班固 明嘉靖甲辰(二十三年,一五四四)雲間陸氏儼山書院刊本 收錄於《古今說海》 國家圖書館館藏善本
管子 (唐)房玄齡注 上海商務印書館縮印常熟瞿氏藏宋本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
說苑 (漢)劉向 收錄於《景印摛藻堂四庫全書薈要》子部第二冊儒家類(第二四七冊) 臺北 世界書局 一九八八年二月初版,
論形象思維 亞理士多德等著 臺北 里仁書局 一九八五年一月卅日初版
獨斷 (東漢)蔡邕 明弘治十四年錫山華珵刊後代修補本 收錄於《百川學海》 臺北 新興書局 一九六九年初版
女人在上 鍾雅晴 臺北 允晨文化實業股份有限公司 一九九三年四月初版 一九九四年二月二十日初版四刷
女人與性愛 安‧霍柏(Ann Hooper)著、林蓼攸譯 臺北 自立晚報社文化出版社 一九九三年八月第一版一刷
女性心理學 島田一男著 水牛編輯部譯 臺北 水牛圖書出版事業有限公司 一九八○年五月一日初版 一九九五年三月二十日二版一刷
女性心理學 林懷卿 臺北 玉家出版社 一九八九年出版
女性心理學 李美枝 臺北 大洋出版社 一九八四年四月初版
女性心理學 Bernice Lott著 危芷芬、陳瑞雲譯 臺北 五南圖書出版有限公司 一九九六年十二月初版一刷
女性主義 王逢振 臺北 揚智文化事業股份有限公司 一九九五年二月初版一刷
女性主義與兩性關係 林麗珊 臺北 五南圖書出版公司 二○○一年十月初版一刷
女性主義理論與流派 顧燕翎編、林芳玫等著 臺北 女書文化事業有限公司 二○○○年九月二十日再版一刷
女性主義觀點的社會學 Pamela Abbott and Claire Wallance著 俞智敏、陳光達、陳素梅、張君玫譯 臺北 巨流圖書公司 一九九六年五月一版
女性研究自學讀本 裘伊‧瑪姬西絲(Joy Magezis)著 何穎怡譯 臺北 女書文化事業有限公司 二○○○年三月八日初版一刷
心理學原理 張春興 臺北 臺灣東華書局股份有限公司 二○○三年六月初版
不同的語音:心理學理論與女性的發展 Carol Gilligan著 王雅各譯 臺北 心理出版社股份有限公司 二○○二年九月初版一刷
中國女性的性與愛 李銀河 香港 牛津大學出版社 一九九六年出版
中國婚姻家庭的嬗變 張樹棟、李秀領 臺北 南天書局有限公司 一九九六年八月初版一刷
中國禮教思想史 蔡尚思 香港 中華書局(香港)有限公司 一九九一年八月初版
危險與秘密—研究倫理 嚴祥鸞主編 余漢儀等著 臺北 三民書局股份有限公司 一九九八年八月初版
男女心理差異 王米渠、王穎冰 上海 北方文化企業公司 二○○三年八月
形象金庸 陳墨 臺北 雲龍出版社 一九九八年元月初版
形象魅力 方蘭生 臺北 希代書版股份有限公司 一九九五年三月第一版第一刷
社會心理學 Robert A. Baron & Donn Byrne著、曾華源、劉曉春譯 臺北 洪葉文化事業有限公司 二○○○年九月初版一刷
家庭人類學 許美瑞、阮昌銳編著 臺北縣 國立空中大學 二○○一年八月初版 二○○一年十一月初版二刷
家庭論 Gary S. Becker著 王文娟、李華夏、吳惠林、鄒繼礎譯 臺北 立緒文化事業公司 一九九七年二月初版一刷
從心理學看女人 劉惠琴 臺北 張老師出版社 一九八三年六月初版 一九八四年三月再版
第一性 Helen Fisher著 莊安祺譯 臺北 先覺出版股份有限公司 二○○○年八月初版 二○○○年九月初版二刷
第二性 西蒙‧波娃(Simone de Beauvoir)著 陶鐵柱譯 臺北 貓頭鷹出版社有限公司 二○○○年二月初版五刷
教育心理學 張春興 臺北 臺灣東華書局股份有限公司 一九九九年八月修訂版第十二次印刷
新民說 梁啟超 臺北 臺灣中華書局 一九三六年四月初版 一九五九年十一月台一版
親職教育—理論與應用 王連生 臺北 五南圖書出版有限公司 一九八八年三月初版一刷 一九九八年三月初版十一刷
諮商與心理治療理論與實務 Gerald Corey原著、鄭玄藏等合譯 臺北 雙葉書廊有限公司 二○○三年七月初版三刷
四、集部
楚辭章句 (漢)王逸 臺北 藝文印書館 一九六七年三月初版
楚辭集註 (宋)朱熹 明成化十一年何喬新刊本 國家圖書館館藏善本
楚辭補注 (宋)洪興祖補注 上海商務印書館縮印江南圖書館藏明覆宋刊本 收錄於《四部叢刊:初編》 臺北 臺灣商務印書館 一九六五年初版
女性與文學—女性主義文學國際研討會論文集 鄭振偉編 香港 嶺南學院現代中文文學研究中心 一九九六年十一月香港第一版第一印刷
女性主義經典 顧燕翎、鄭至慧主編 臺北 女書文化事業有限公司 二○○二年三月二十六日初版四刷
女性主義與中國文學 東海大學中文系審訂 鍾慧玲主編 臺北 里仁書局 一九九七年四月三十日初版
中國女子教育通史 杜學元 貴陽 貴州教育出版社 一九九五年八月第一版 一九九六年一月第一次印刷
中國女性文化 荒林、王紅旗編 北京 中國文聯出版社 二○○一年九月第一版第一刷
中國女性文學的傳統 嚴明 樊琪 臺北 洪葉文化事業有限公司 一九九九年六月
中國女性書寫—國際學術研討會論文集 淡江大學中文系主編 臺北 台灣學生書局 一九九九年九月初版
中國五千年藝苑才女 殷偉 臺北 貫雅文化事業有限公司 一九九一年十一月
中國、生育、性巫術 宋兆麟 臺北 雲龍出版社 一九九九年八月
中國古代女子教育 曹大為 北京 北京師範大學 一九九六年北京第一版第一次印刷
中國古代平民服裝 高春明 臺北 臺灣商務印書館 一九九八年十一月
中國古代宗族與祠堂 馮爾康 臺北 臺灣商務印書館 一九九八年九月
中國古代性文化 劉達臨 臺北縣 新雨出版社 一九九五年八月
中國古代房中文化探祕 樊雄 臺北 聯經出版事業有限公司 一九九九年八月
中國古代家庭教育 畢誠 北京 商務印書館 一九九七年九月
中國古代婚姻 任寅虎 臺北 臺灣商務印書館 一九九八年九月
中國古代祭祀 鄭曄原 鄭惠堅 臺北 臺灣商務印書館 一九九八年九月
中國古代禮俗 王煒民 臺北 臺灣商務印書館 一九九五年五月初版二刷
中國古代禮儀制度 朱筱新 臺北 臺灣商務印書館 一九九五年五月初版二刷
中國民間禁忌 任聘 臺北縣 漢欣文化事業有限公司 一九九六年 十一月二刷
中國歷代婚姻與家庭 顧鑒塘 顧鳴塘 臺北 臺灣商務印書館 一九九五年初版二中國婦女史論文集第一輯 李又寧 張玉法編 臺北 臺灣商務印書館 一九八一年七月
中國歷代婦女生活掠影 趙東玉、李建勝編著 瀋陽 瀋陽出版社 二○○三年六月第一版第一刷
中國婦女史論集 鮑家麟編 臺北縣 稻鄉出版社 一九七九年四月初版 一九九九年五月再版
中國婦女史論集第一輯 李又寧、張玉法編 臺北 臺灣商務印書館 一九八一年七月初版第一次印刷 一九九二年十月初版第二次印刷
中國婦女史論文集第二輯 李又寧 張玉法編 臺北 臺灣商務印書館 一九八八年五月初版
中國婦女史論集第三集 鮑家麟編 臺北縣 稻鄉出版社 一九九三年三月
中國婦女史論集四集 鮑家麟編 臺北縣 稻鄉出版社 一九九五年十月
中國婦女史論集五集 鮑家麟編 臺北縣 稻鄉出版社 二○○一年七月初版
中國婦女史論集續集 鮑家麟編 臺北縣 稻鄉出版社 一九九一年四月初版 一九九九年五月再版

中國婦女與文學論集第一集 吳燕娜編、魏綸助編 臺北 稻鄉出版社 一九九九年五月初版
中國婦女與文學論集第二集 吳燕娜編、魏綸助編 臺北 稻鄉出版社 二○○一年六月初版
中國婦女美談 盧壽籛編 臺北 華世出版社 一九七四年十月臺一版
古代文學中人物形象論稿 聶石樵主編 北京 北京師範大學出版社 二○○○年三月第一版
史記研究資料索引和論文、專著提要 楊燕起、俞樟華 蘭州市 蘭州大學出版社 一九八九年五月第一次印刷
司馬長卿集 司馬相如 明萬曆新安汪氏刊本 收錄於《漢魏名家》 國家圖書館館藏善本
多妻制度––中國古代社會和家庭結構 張廓 天津 天津古籍出版社 一九九九年九月一版一刷
妝臺與妝臺以外––中國婦女史研究論集 黃嫣梨 香港 牛津大學出版社 一九九九年
初為人母 劉英介主編 臺北 婦幼家庭出版社 一九九七年四月四版
性屬關係(上):性別與社會、建構 王雅各主編 臺北 心理學出版社股份有限公司 一九九九年十月出版一刷
性屬關係(下):性別與文化、再現 王雅各主編 臺北 心理學出版社股份有限公司 一九九九年十月出版一刷
帝王生活 樸人 臺北 臺灣學生書局 一九七六年九月四版
帝王生活續編 樸人 臺北 臺灣學生書局 一九七六年九月四版
婚姻家庭與社會 陳其南 臺北 允晨文化出版 一九九五年六月初版五刷
敦煌變文集新書 潘重規編注 臺北 文津出版社有限公司 一九九四年十二月出版一刷
德.才.色.權:論中國古代女性 劉詠聰 臺北 麥田出版股份有限公司 一九九八年六月
歷代婦女著作考 胡文楷 臺北 鼎文書局 一九八五年十二月
創作者介紹
創作者 FGUShihchi 的頭像
FGUShihchi

《史記》與《漢書》,文獻探討與參考

FGUShihchi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()